Obchodní podmínky
(mimo eshop)

obchodní společnosti (obchodní korporace)

SCHAFFEROVÁ spol. s r. o.

se sídlem: Olomouc, Andělská 774/29, PSČ 779 00

identifikační číslo: 25866249

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 23073

pro prodej zboží – uzavírání kupních smluv o prodeji zboží (s výjimkou prodeje prostřednictvím on-line obchodu)

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SCHAFFEROVÁ spol. s r. o., se sídlem Olomouc, Andělská 774/29, PSČ 779 00, identifikační číslo: 25866249, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 23073 (dále jen „prodávající“) se vztahují na všechny kupní smlouvy, které při své činnosti prodávající uzavírá (ve kterých vystupuje jako prodávající) a upravují tak vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou podnikající fyzickou či podnikající právnickou osobou, jako kupujícím (dále jen „kupující“) (tzn. kupující musí být vždy podnikatelem), a to vše s výjimkou uvedenou ad čl. 1.2.

1.2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na kupní smlouvy, které prodávající uzavírá s kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, provozovaného na internetové adrese www.odonto.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní. Pro tyto obchody platí speciální obchodní podmínky vydané prodávajícím.

1.3. Prodávající je Státním ústavem pro kontrolu léčiv registrován jako osoba zacházející se zdravotními prostředky (jako distributor obecných zdravotnických prostředků distributor) pod č. 041523.

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY A INDIVIDUÁLNÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „OZ“).

2.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat individuálně, a to v individuální Smlouvě. Odchylná ujednání v individuální Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2.3. Kupující uzavřením příslušné Smlouvy akceptuje tyto obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí zněním obchodních podmínek platným a účinným ke dni uzavření Smlouvy. Takové obchodní podmínky jsou pro obě smluvní strany závazné (pokud není ve smlouvě dohodnuto výslovně něco jiného – zejména ad odchylné ujednání).

2.4. Při uzavírání Smlouvy není kupující oprávněn vyloučit platnost těchto obchodních podmínek, nebo jejich částí.

2.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.

2.6. Obchodní (všeobecné, jiné atd.) podmínky kupujícího (nebo jiné obdobné dokumenty a podmínky kupujícího nebo třetích osob) nejsou součástí Smlouvy.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY (KUPNÍ SMLOUVY)

3.1. Smluvní strany nejsou nijak omezeny v jednání o uzavření Smlouvy. Toto jednání může probíhat osobně, písemně, prostřednictvím elektronické komunikace či jakýmkoliv jiným vhodným způsobem. V rámci tohoto jednání dochází mezi prodávajícím a kupujícím k předběžnému vymezení obecného, základního rámce obsahu a podmínek zamýšleného (budoucího obchodního případu – kupní smlouvy). Zejména jde o předběžné (a prozatím nezávazné) vymezení a stanovení: (i) identifikace a specifikace zboží (produktů), které by měly tvořit předmět koupě, (ii) předpokládaného množství zboží, (iii) předpokládané kupní ceny a jejího způsobu zaplacení a splatnosti a (iv) předpokládaného termínu, místa a způsobu dodání zboží (produktů).

3.2. Výsledkem výše uvedeného jednání (pokud není aplikován postup uvedený ad čl. 3.8. těchto obchodních podmínek) je NABÍDKA prodávajícího na uzavření smlouvy (předložená a vyhotovená prodávajícím) – jako písemný dokument (ať již v listinné nebo elektronické podobě), který je označen jako „Nabídka“ a tento je zaslán, resp. předán kupujícímu (ať již prostřednictvím elektronické pošty, osobně, nebo prostřednictvím doručovatele písemných zásilek) (dále jen jako „Nabídka“).

3.3. Nabídka obsahuje zpravidla tyto náležitosti: (i) specifikace smluvních strany (prodávajícího a kupujícího), (ii) specifikace – identifikace zboží (produktů), když je možné tuto provést i (dílem nebo zcela) odkazem na jinde uvedenou specifikaci (např. v katalogu, webových stránkách prodávajícího apod.), (iii) kupní cena, (iv) způsob zaplacení a splatnost kupní ceny, (v) množství zboží (produktů), (vi) doba dodání (odevzdání) zboží (produktů), (vii) místo dodání zboží (produktů) a (viii) způsob dodání zboží (produktů). Nabídka může obsahovat odkazy na dokumenty a/nebo informace mezi Smluvními stranami sdělené/zaslané při jednání o uzavření Smlouvy – v takovém případě jsou tyto informace a dokumenty součástí Nabídky.

3.4. Smlouva je uzavřena jakmile kupující ve lhůtě uvedené v Nabídce (lhůtě určující dobu pro její akceptaci), jinak ve lhůtě 15 dnů od obdržení nabídky, písemně (ať již v listinné nebo elektronické podobě) sdělí prodávajícímu, že Nabídku bez výhrad akceptuje. Přijetí Nabídky musí být ze strany kupujícího bezvýhradné - bez dodatků, výhrad, omezení nebo jiných změn vůči Nabídce. Pokud odpověď prodávajícího bude obsahovat jakékoliv výhrady, dodatky, omezení nebo jiné změn vůči Nabídce (byť by byly jakkoliv drobné, minimálně se odchylující a nevýznamné) je dané považováno za odmítnutí Nabídky (tj. vylučuje se aplikace § 1740 odst. 3 OZ a a současně se vylučuje § 1739 odst. 2, věta druhá OZ). Dané se však považuje za novou – „proti“ nabídku (ze strany kupujícího). O přijetí takové „proti“ nabídky platí analogicky ujednání tohoto články výše.

3.5. Akceptací Nabídky kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a bere na vědomí, že tímto je uzavřena Smlouva.

3.6. Bez ohledu na výše uvedené není vyloučeno, že nabídku (obsahující náležitosti ad čl. 3.3 těchto obchodních podmínek) učiní kupující. V takovém případě platí pro akceptaci (ze strany prodávajícího) a uzavření smlouvy analogicky ustanovení čl. 3.4 a 3.5 těchto obchodních podmínek.

3.7. Uzavřená Smlouva je závazná pro obě smluvní strany. Smlouvu lze měnit (co do jejího obsahu) nebo ji zrušit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

3.8. Není rovněž vyloučeno, že smluvní strany přistoupí k jednání zcela individuálně tak, že není formována Nabídka atd., ale je jednáno od prvopočátku o individuální kupní smlouvě; v tomto případě dojde/bude mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva ve formě kompletního písemného dokumentu (zejm. v listinné podobě). Takto uzavřená Smlouva se považuje pro účely těchto obchodního podmínek za akceptovanou (přijatou) Nabídku a tyto obchodní podmínky se pro ni použijí v celém rozsahu (není-li to v uvedené listině/smlouvě výslovně vyloučeno).

4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupní cena zboží (produktů), způsob zaplacení a splatnost kupní ceny je primárně sjednána a stanovena (a to ať již v rámci Nabídky /následně akceptované/ nebo v individuální Smlouvě). Pokud by snad způsob zaplacení a splatnosti kupní ceny nebyl sjednán (což smluvní strany výslovně připouští – tj. takové chybějící ujednání není překážkou platného uzavření Smlouvy, ani vadou Nabídky atd.) platí ustanovení následujících článků těchto obchodních podmínek.

4.2. K jednotlivým (některým) způsobům zaplacení kupní ceny mj. platí:

a) v případě platby v hotovosti platí, že se platí v provozovně prodávajícího na adrese: Andělská 29, 779 00 Olomouc, nebo v místě dodání (sjednaném ve Smlouvě),

b) v případě bezhotovostní platby musí být zaplaceno na bankovní účet uvedený ve faktuře. Pokud by nebyla vystavována faktura, pak na účet prodávajícího č. 209297853/0300,

4.3. Prodávající je oprávněn (a to jak v případě postupu dle čl. 3.2. a násl., nebo 3.8. těchto obchodních podmínek) požadovat zaplacení zálohy na kupní cenu, a to až do výše 100% kupní ceny, a to se splatností 5 dnů ode dne vystavení a doručení zálohové faktury. Nebude-li takto stanovená záloha zaplacena, není prodávající povinen dodat zboží (produkty) kupujícímu a současně platí, že prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit (blíže ad čl. 5.2. písm.a/ těchto obchodních podmínek). Pokud tohoto práva odstoupení prodávající nevyužije, prodlužuje se termín plnění (doba dodání) o dobu prodlení kupujícího se zaplacením zálohy.

4.4. V případě chybějícího ujednání o způsobu zaplacení a splatnosti kupní ceny platí: v takovém případě je kupující povinen zaplatit celou kupní cenu ve lhůtě splatnosti určeném prodávajícím v rámci vystavené faktury, a to bezhotovostním převodem. Prodávající je oprávněn za takové situace požadovat, aby celá kupní ceny byla zaplacena před dodáním zboží (produktů) kupujícímu.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Neboť prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), bude ke každé kupní ceně připočteno DPH v zákonné výši (sazbě). Dojde-li ke změně sazby DPH, je prodávající oprávněn účtovat sazbu DPH platnou k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

4.7. Pokud bude kupující v prodlení se splněním jakékoliv finanční částky (tj. zejména s plněním kupní ceny nebo zálohy) není prodávající povinen provést dodávku dalšího zboží (produktů) podle jakékoliv další (jiné) Smlouvy. O dobu prodlení se prodlužuje termín plnění (doba dodání).

4.8. Pokud je kupní cena zboží (produktů) nižší než 5.000,-Kč (bez DPH), je kupující povinen vedle kupní cenou zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží - manipulační poplatek (a to vše nebude-li písemně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak). Výše tohoto poplatku stanovuje prodávající a jeho aktuální výše (v den uzavření Smlouvy) je zveřejněna na webových stránkách prodávajícího. Pro platbu tohoto poplatku platí analogicky ustanovení tohoto čl. 4. těchto obchodních podmínek.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující a prodávající jsou oprávněni od uzavřené kupní smlouvy odstoupit v případech vyplývajících ze zákona (zejména z OZ – tj. občanského zákoníku) a v případech vyplývajících z těchto obchodních podmínek.

5.2. Zejména pak se sjednává, že:

a) prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

 • kupující bude v prodlení s povinností zaplatit kupní cenu nebo zálohu o více jak 5 dnů,
 • kupující neoprávněně (nedůvodně) odmítne převzít zboží (produkty), - bude pravomocně rozhodnuto o úpadku kupujícího, 
 • bude (nařízen) výkon rozhodnutí (exekuce) postihující jakékoliv věci, práva a jiné majetkové hodnoty ve vlastnictví kupujícího,

b) kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

 • prodávající bude v prodlení s povinností dodat (odevzdat) zboží (produkty) o více jak 30 dnů,
 • bude pravomocně rozhodnuto o úpadku prodávajícího,
 • bude (nařízen) výkon rozhodnutí (exekuce) postihující jakékoliv věci, práva a jiné majetkové hodnoty ve vlastnictví prodávajícího.

5.3 Nad rámec výše uvedeného se sjednává zvláštní důvod odstoupení: Prodávající je oprávněn od Smlouvy oprávněn (jednostranně) odstoupit, pokud zboží (produkt) (který je předmětem prodeje podle Smlouvy) není možné dodat pro neočekávanou objektivní událost (výpadek výroby dodavatele, zákaz prodeje či dovozu atd.). Pokud je předmětem Smlouvy více typů/druhů zboží (produktů), pak se odstoupení vztahuje výlučně k tomu, které není možno dodat (ledaže by ostatní zboží/produkty s tímto zbožím/produktem tvořilo nedílný celek).

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení (přepravy a dodání) zboží (produktů) je primárně sjednán a stanoven (a to ať již v rámci Nabídky /následně akceptované/ nebo v individuální Smlouvě). Pokud by snad tento způsob doručení (přepravy a dodání) nebyl sjednán (což smluvní strany výslovně připouští – tj. takové chybějící ujednání není překážkou platného uzavření Smlouvy, ani vadou Nabídky atd.), určuje jej prodávající.

6.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3. Při převzetí zboží od přepravce (v okamžiku převzetí) je kupující povinen zkontrolovat nepoškozenost a neporušenost obalů zboží (produktů) a v případě jakýchkoliv závad, zejména poškození obalu (včetně současného poškození zboží - produktů), je toto kupující povinen okamžitě oznámit přepravci, jakož i prodávajícímu, a to prostřednictvím on-line reklamačního formuláře k tomu určenému, který je zveřejněn na webové stránce: https://www.odonto.cz/odeslaneaktivity.aspx, včetně bližšího popisu poškození. V případě shledání porušení či poškození obalu nemusí kupující zásilku od přepravce převzít (o nepřevzetí je povinen neprodleně informovat prodávajícího, včetně bližšího popisu poškození), v opačném případě ztrácí nároky z vadného plnění (blíže ad čl. 7.1 písm. e/ těchto obchodních podmínek), neboť převzetím zboží - produktů (bez námitek) kupující stvrzuje, že zásilka zboží - produktů splňovala všechny výše uvedené podmínky a náležitosti, tj. mimo jiné, že obal nebyl poškozen či jinak narušen (a proto na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky resp. reklamací ve svém důsledku spojených s porušením obalu zásilky nemůže být a nebude brán zřetel).

6.4. Kupující je povinen nejpozději do 24 hod. od převzetí zboží (produktů) od přepravce zkontrolovat nepoškozenost a neporušenost zboží (produktů) (které mohlo být způsobeno přepravou) a v případě jakýchkoliv závad, zejména poškození či porušení zboží (produktů) je toto kupující povinen ve stejné lhůtě (24 hod. od převzetí zboží - produktů od přepravce) oznámit prodávajícímu, a to prostřednictvím on-line reklamačního formuláře k tomu určenému, který je zveřejněn na webové stránce: https://www.odonto.cz/odeslaneaktivity.aspx, včetně bližšího popisu poškození. V opačném případě ztrácí nároky z vadného plnění (blíže ad čl. 7.1 písm. e/ těchto obchodních podmínek).

6.5. Prodávající má právo požadovat po kupujícím písemné potvrzení převzetí zboží (produktů) - zejména ad podpis dodacího listu nebo obdobného dokumentu.

6.6. Nebezpečí škody na věci - na zboží (produktu) přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem:

a) převzetí zboží, a to v případě „osobního“ předání mezi prodávajícím a kupujícím,

b) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, a to v případě odeslání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce.

6.7. Dostane-li se kupující do prodlení s převzetím zboží, přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci (na zboží) bez dalšího okamžikem nastalého prodlení kupujícího.

6.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit speciální dodací podmínky prodávajícího.

7. PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ (ODPOVĚDNOST ZA VADY), ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží (produkt) při převzetí nemá vady; prodávající kupujícímu však neodpovídá (resp. kupujícímu nevzniknou práva z vadného plnění) za:

a) vady, které kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy resp. dodání (převzetí), tedy platí, že v tomto případě kupující nemá práva z vadného plnění; to vše s výjimkou, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě,

b) vady, na které byl kupující prodávajícím upozorněn,

c) vady způsobené jeho obvyklým užíváním (obvyklým, přirozeným opotřebením),

d) vady způsobené neodborným zacházením, úpravami zboží (produktu), neodborně provedenými opravami, či jinými zásahy kupujícího nebo třetí osoby, jakož i zacházením v rozporu s pokyny, návodem, včetně nedodržení povinnosti předepsané preventivní prohlídky, kontroly či údržby,

e) pokud zásilku přijal poškozenou (s poškozeným obalem) a tuto skutečnost okamžitě (při převzetí zboží – produktu od přepravce) neoznámil přepravci a současně prodávajícímu (blíže ad čl. 6.3.), nebo pokud bylo zboží (produkt) poškozeno či porušeno (v důsledku přepravy) a kupující tuto skutečnost neoznámil prodávajícímu do 24 hodin od převzetí zboží od přepravce (blíže ad čl. 6.4.)

7.2. Rozsah práv kupujícího z vadného plnění, způsob jejich uplatnění a související práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními o.z. (zejm. § 1914 až 1925, § 2099 až § 2112), není-li smluvními stranami sjednáno jinak.

7.3. Záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. OZ (tj. záruka vznikající prohlášením poskytovatele záruky, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění) prodávající pro kupní smlouvy v principu neposkytuje. Nicméně v případě, že je na obalu zboží (produktu), nebo v reklamě na toto zboží (produkt) uvedena záruční doba nebo doba použitelnosti zboží (produktu), platí, že prodávající poskytuje v tomto případě záruku za jakost (a to v délce takto uvedené). Záruka za jakost může být v individuálních případech rovněž sjednána ve Smlouvě (resp. stanovena ve faktuře, kterou je uplatňován nárok na zaplacení kupní ceny).

7.4. I když prodávající záruku za jakost poskytne (ad čl. 7.3 těchto obchodních podmínek), pak kupující ztrácí práva ze záruky za jakost (není oprávněn uplatnit záruku za jakost a prodávající tak neodpovídá za vady věci), jestliže vady (poškození) jsou způsobeny:

a) nepřiměřenou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí,

b) zanedbáním běžné péče a údržby,

c) nedodržením podmínek pro skladování věci,

d) nedodržením povinnosti preventivní prohlídky věci 1x ročně prodávajícím nebo jím pověřenou osobou (blíže ad čl. 7.5 těchto obchodních podmínek),

e) neodbornou montáží nebo neodborným zacházením po okamžiku předání a převzetí věci,

f) užíváním věci v rozporu s pokyny (resp. návody atd.) prodávajícího či výrobce,

g) užíváním věci s jiným než výrobcem doporučeným zařízením, materiálem či příslušenstvím,

h) provedením nekvalifikované opravy nebo úpravy věci,

i) obvyklým užíváním věci (obvyklým, přirozeným opotřebením),

j) přírodními vlivy a vyšší mocí,

k) vlastním zaviněním kupujícího nebo cizím zaviněním po okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci;

7.5. V případě, že záruka za jakost je poskytnuta, a to v délce jejího trvání delší než 12 měsíců, pak platí: kupující ztrácí práva ze záruky za jakost (není oprávněn uplatnit záruku za jakost a prodávající tak neodpovídá za vady věci), jestliže kupující nejméně 1x ročně (každý jeden rok) neprovede (neobjedná a nezaplatí) u prodávajícího (nebo u prodávajícím pověřené osoby) pravidelnou předepsanou preventivní prohlídku (kontrolu, údržbu) zboží (produktu), včetně výměny dílů předepsaných výrobcem; přičemž současně platí, že interval mezi dvěma po sobě jdoucími preventivními prohlídkami (ad výše) nesmí být delší než 12 měsíců. Důsledkem porušení výše uvedené povinnosti (povinností) je, že záruka za jakost na dané zboží (produkt) se automaticky zkracuje na max.12 měsíců.

7.6. Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na nefunkčnost přístroje, který je ovládán softwarem výrobce, způsobenou instalací jakýchkoliv dalších softwarů a aktualizací softwarů do počítače, na kterém je nainstalován ovládací software přístroje. V případě, že dojde k výměně nebo poškození hardwaru počítače, na kterém je naistalován software přístroje, pak nová instalace a konfigurace softwaru přístroje na nový nebo opravený hardware není součástí záručního servisu a může být objednána jako dodatečná placená služba.

7.7. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady (vytknutí vad), případně práva ze záruky za jakost (pokud se v souladu s čl. 7.3. těchto obchodních podmínek poskytuje a není dána výluka z těchto úprav zejména ad čl. 7.4., 7.5. a 7.6. těchto obchodních podmínek), uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Andělská 29, 779 00 Olomouc, nebo prostřednictvím on-line reklamačního formuláře k tomu určenému, který je zveřejněn na webové stránce: https://www.odonto.cz/odeslaneaktivity.aspx, včetně uvedení bližšího popisu poškození. Prodávající má právo současně požadovat, aby mu kupující zboží (u kterého vytkl vadu) zaslal, nebo jinak osobně doručil do výše uvedené provozovny; kupující musí tomuto požadavku vyhovět.

7.8. U oprávněného vytknutí vad má kupující nárok na náhradu účelně a důvodně vynaložených nákladů spojených s vytknutím v nutné výši. U neoprávněného vytknutí vad má na tentýž nárok prodávající.

7.9. To, co by kupujícímu náleželo (nebo náleží) z nároků z vad zboží nelze požadovat z titulu náhrady škody. Neodpovídá-li prodávající za vadu, resp. nenáleží-li s ohledem na ujednání smlouvy kupujícímu práva z vady zboží – nenáleží mu ani nárok na náhradu újmy (zejm. škody) způsobené takovou vadou; takového nároku se kupující výslovně vzdává.

7.10. Smluvní strany se dohodly, že se tímto smluvně omezuje rozsah odpovědnosti prodávajícího za újmu (škodu), která by kupujícímu vznikla nebo mohla vzniknout ze smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou, a to do maximální výše rovnající se sjednané kupní ceně zboží dle smlouvy.

7.11. Omezení újmy (škody) ad výše dle bodu 7.9. a 7.10. těchto obchodních podmínek se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy prodávajícím způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží (produktům) zaplacením celé kupní ceny.

8.2. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího jednostranně započíst jakoukoliv svoji pohledávku proti pohledávce prodávajícího vyplývající nebo související se smlouvou.

8.3. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit svá práva nebo povinnosti vůči prodávajícímu vyplývající nebo související se smlouvou (či smlouvu jako celek). Tato povinnost kupujícího trvá i po ukončení smlouvy. Tím není dotčeno případné právo smluvních stran využít k přepravě zboží třetích osob (dopravců).

9. VYŠŠÍ MOC

9.1. Odpovědnosti za porušení (nesplnění) povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo se Smlouvou souvisejících, zejm. odpovědnosti za částečné nebo celkové neplnění závazků ze smlouvy a povinnosti k náhradě škody se prodávající zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (dále jen „Vyšší moc“). Za případy Vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, zabavení zboží (z moci úřední), embargo, zákaz transferu deviz, zákonný (či jiný úřední) zákaz činnosti, dodávek, výroby, provozu nebo jiného plnění, vztahující se k povinnostem prodávajícího dle smlouvy (či její části), nezaviněná regulace odběru elektrické energie, teroristický útok, hackerský útok apod.

9.2. V případě Vyšší moci je prodávající oprávněn pozastavit plnění svých povinností ze smlouvy, a to po dobu, po kterou trvají okolnosti Vyšší moci, a to, aniž by nastalo prodlení s plněním povinností vyplývajících ze Smlouvy. Termín(y) plnění se pak posouvají o počet dní, po které trvala Vyšší moc.

9.3. Vyšší moc vylučuje (vedle nároku na náhradu škody) též nárok na uplatnění jakýchkoliv smluvních či zákonných sankcí, důsledků a odpovědností proti prodávajícímu.

9.4. Prodávající musí bez zbytečného odkladu oznámit kupujícímu překážku (Vyšší moc) a její důsledky pro svou způsobilost plnit. V případě trvání Vyšší moci po dobu delší než 1 (jeden) měsíc je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

9.5. Povinnosti kupujícího k řádnému plnění peněžitých závazků se nelze zprostit odkazem na Vyšší moc.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Prodávající se zavazuje, že pokud při své činnosti zpracovává osobní údaje, činí tak vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. Zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.b2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení; kupující může požádat, aby mu (nadále) nebyly zasílány informace a obchodní sdělení, přičemž prodávající je povinen tomuto požadavku vyhovět.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (uváděné při uzavírání Smlouvy) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

10.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.9. Kupující může souhlasit, nebo nesouhlasit (dle své volby) se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasit, nebo nesouhlasit (dle své volby) se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, nebo není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, pak veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to v listinné podobě osobně, nebo v listinné podobě doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních resp. přepravních služeb (dle volby odesílatele), nebo prostřednictvím elektronické pošty/sítě-služby elektronické komunikace (když kupujícímu je doručováno na emailovou adresu, kterou prodávajícímu sdělil, nebo ze které s prodávajícím při uzavření Smlouvy, resp. v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy komunikoval), a nebo prostřednictvím datové schránky (pokud kupující neznepřístupnil datovou schránku pro dodávání dokumentů z datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby podle § 18a z.č. 300/2008 Sb., v platném znění).

11.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních resp. přepravních služeb převzetím zásilky adresátem (přičemž platí ustanovení §573 OZ),
 • v případě doručování do datové schránky přihlášením se příjemce do datové schránky (ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání písemnosti do datové schránky). V případě doručování do datové schránky se považuje písemnost za doručenou také tehdy, pokud se příjemce nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání písemnosti do datové schránky; okamžikem doručení je poslední den této lhůty,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních resp. přepravních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních resp. přepravních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních resp. přepravních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Smluvní strany si potvrzují, že vstupují do smluvního vztahu – uzavírají Smlouvu – v rovném postavení, žádná ze smluvních stran nemá postavení slabší strany.

12.2. Pro právní vztahy ze Smlouvy resp. pro Smlouvu platí, že:

a) Aplikace § 1799 a § 1800 OZ se zcela vylučuje (postupem a ve smyslu § 1801 OZ),

b) na závazek mezi prodávajícím a kupujícím se (mimo jiné) nepoužijí ustanovení § 2158 až § 2174 OZ,

c) kupující na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ, přebírá nebezpečí změny okolností,

d) zcela se vylučuje ustanovení o neúměrném zkrácení (dle § 1793 OZ). Smluvní strany se vzdávají práv z neúměrného zkrácení (dle § 1793 OZ),

e) aplikace § 1980 OZ se vylučuje. Aplikovat jej lze pouze v případě, že kupující prodávajícímu písemně (výslovně) před uzavřením smlouvy sdělí, že nemá na opožděném plnění zájem a prodávající tuto skutečnost písemně (výslovně) před uzavřením smlouvy akceptuje,

f) ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem pro rozhodování sporů (příp. jiných věcí) vyplývajících ze závazku (právního vztahu) založeného kupní smlouvou bude Okresní soud v Olomouci (bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu), příp. Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (bude-li dána věcná příslušnost krajského soudu).

12.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a dále je prodávající Státním ústavem pro kontrolu léčiv registrován jako osoba zacházející se zdravotními prostředky, reg. č. 041523, s vymezenou činností: distributor obecných zdravotnických prostředků a osoba provádějící servis obecných zdravotnických prostředků. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad a kontrolu prodávajícího, jako osoby zacházející se zdravotními prostředky, provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv.

12.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy (Smlouvy) či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování: Andělská 29, 779 00 Olomouc,
adresa elektronické pošty: info@odonto.cz,
telefon: 585 757 200, 201,
ID datové schránky: 9buzekg

12.6. Prodávající má právo tyto obchodní podmínky průběžně měnit či doplňovat. Tím však nejsou a nebudou dotčeny Smlouvy vzniklé a uzavřené dle předchozího znění (verze) obchodních podmínek.

12.7. Kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, potvrzuje, že si jejich znění důkladně přečetl, tomuto obsahu zcela rozumí a nemá proti němu žádné výhrady. Vzhledem k tomu se zavazuje, že se jimi bude plně řídit.

12.8. Tyto obchodní podmínky jsou (rovněž) zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího: https://www.odonto.cz/.

12.9. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti (platí ode) dne 20.5.2024.

 

V Olomouci dne 20.5.2024