Obchodní podmínky

 obchodní společnosti (obchodní korporace)

SCHAFFEROVÁ spol. s r. o.

se sídlem: Olomouc, Andělská 774/29, PSČ 779 00

identifikační číslo: 25866249

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 23073

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.odonto.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SCHAFFEROVÁ spol. s r. o., se sídlem Olomouc, Andělská 774/29, PSČ 779 00, identifikační číslo: 25866249, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 23073 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou, kteří jsou však podnikatelé (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.odonto.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Prodávající je Státním ústavem pro kontrolu léčiv registrován jako osoba zacházející se zdravotními prostředky (jako distributor obecných zdravotnických prostředků distributor) pod č. 041523.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.odonto.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se vztahují na koupi zboží na webových stránkách obecně. Pro uzavírané obchody – kupní smlouvy platí, že kupujícím může (a musí) být výlučně podnikatel (s oprávněním k poskytování zdravotních služeb).

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat individuálně, a to v individuální kupní smlouvě. Odchylná ujednání v individuální kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „OZ“).

1.5. Odesílatel objednávky (kupující) akceptuje odesláním objednávky (blíže též ad čl. 3.4 a 3.5) tyto obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí zněním obchodních podmínek platným a účinným ke dni odeslání objednávky kupujícím, které jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto výslovně něco jiného.

1.6 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě (povinné) registrace kupujícího provedené na webové stránce kupující přistupuje do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní kupující provádí objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Prodávající neumožňuje provádět objednávání zboží bez registrace a zřízení uživatelského účtu.

2.2. Kupující je povinen se zaregistrovat (provést registraci) a zřídit si uživatelský účet na webových stránkách (webovém rozhraní) prodávajícího. Při registraci, zřízení uživatelského účtu (a následných objednávkách zboží) je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, a to včetně povinnosti popravdě potvrdit, že je podnikatelem (profesionálem) s oprávněním k poskytování zdravotních služeb. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující nesmí umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.6. V případě, kdy kupující při registraci, zřízení uživatelského účtu (a následných objednávkách zboží) uvede nepravdivé údaje (zejména ohledně toho, zda je podnikatelem ve specifikovaném oboru), odpovídá v plném rozsahu za škodu, která prodávajícímu z daného vznikne a tuto škodu mu musí nahradit (zejména pak může jít o refundaci případných sankcí uložených orgány veřejné moci prodávajícímu za prodej zboží neoprávněné osobě).

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Vystavené - prezentované zboží (na webovém rozhraní obchodu – webových stránkách) má pouze informativní charakter, není závaznou nabídkou (není návrhem na uzavření kupní smlouvy); je tak pouze výzvou k podání nabídky; vzhledem k uvedenému se vylučuje aplikace ust. §1732 OZ. Za závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy se bude považovat/se považuje až odeslání objednávky kupujícím. K uzavření kupní smlouvy dojde až v okamžiku, kdy prodávající přijme (akceptuje) kupujícím odeslanou objednávku.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží (ke kterému je možné ze strany kupujícího dát návrh na uzavření kupní smlouvy), a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (tzv. manipulační poplatek, skládající se z ceny balného a poštovného /nákladů na dopravu/). Náklady na dodání zboží však platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky; v případě doručování do zahraničí platí, že cena dodání bude účtována ve výši odpovídající skutečným nákladům vynaloženým prodávajícím na přepravu zboží (prodávající je v takovém případě též před odesláním zboží do zahraničí oprávněn požadovat od kupujícího uhrazení zálohy až do výše ceny objednaného zboží a nákladů na přepravu) plus manipulační poplatek spojený s balením 50,-Kč.

3.4. Pro realizaci objednání zboží (tj. za účelem podání nabídky k uzavření kupní smlouvy) vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

Objednávka je závaznou nabídkou na uzavření kupní smlouvy a tato objednávka je neodvolatelná (o možnosti zrušení nabídky - objednávky platí ust. §1737 z.č. 89/2012 Sb., v platném znění). Lhůta pro akceptaci (tj. lhůta po kterou je nabídka závazná a platná) je stanovena v čl. 3.8.

Pokud by objednávka obsahovala jakýkoliv (byť nevýznamný) dodatek, odchylku či jiný speciální požadavek, oproti podmínkám zveřejněným na webovém rozhraní obchodu (webových stránkách) prodávajícího (zejména např. odchylku v ceně, splatnosti, způsobu dodání či odchylku oproti těmto obchodním podmínkám), může být tato objednávka prodávajícím bez dalšího odmítnuta anebo, dle uvážení prodávajícího, může být zahájeno jednání o individuální dohodě.

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a objednávka za úplnou. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“); toto potvrzení bude sloužit toliko jako potvrzením o doručení, naopak - nebude však v žádném případě přijetím – akceptací objednávky (tímto potvrzením nedojde k uzavření kupní smlouvy).

3.6. Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách internetového obchodu je informativního charakteru (viz. též ad čl. 3.1) a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Obrázky produktů obsažené v internetové prezentaci jsou pouze ilustrativní, vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců není prodávající schopen garantovat stejný vzhled obalů objednaných produktů v okamžiku prodeje.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), a to zejména za účelem ověření, zda některý z údajů nebyl v objednávce uveden omylem.

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká přijetím nabídky (objednávky) - tj. akceptací ze strany prodávajícího; toto přijetí (akceptace) je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Lhůta pro akceptaci nabídky (objednávky) činí 7 pracovních dnů; v případě, že v této lhůtě nebude nabídka (objednávka) ze strany prodávajícího akceptována, platí, že nabídka (objednávka) nebyla přijata (smlouva nebyla uzavřena); platnost a účinnost dané nabídky (objednávky) tímto zaniká.

3.9. Akceptace nabídky (objednávky) musí být ze strany prodávajícího učiněna bez výhrad, dodatků a omezení. Jakákoliv výhrada, dodatek či omezení bude považováno za protinávrh prodávajícího (blíže též ad čl. 4.7), když tedy kupující bude (pro vznik platné a účinné kupní smlouvy) muset tento protinávrh řádně akceptovat.

3.10. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout nabídku (objednávku) - tj. neakceptovat ji (jako celek) nebo její část, a to vše zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo není skladem nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a navrhnout mu další postup (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

3.11. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu (není povinen objednávku akceptovat), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) apod.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.13 Pokud je kupní smlouva uzavřena, pak je závazná pro obě smluvní strany a lze jí měnit (co do jejího obsahu) nebo jí zrušit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Andělská 29, 779 00 Olomouc

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 209297853/0300 (dále jen „účet prodávajícího“),

- platební kartou, když v tomto případě platí, že postup placení bude následující: do 24 hod. od odeslání nabídky (objednávky) kupující provede prostřednictvím své platební karty rezervaci peněz (částky rovnající se ceně zboží) na svém účtu. V případě akceptace nabídky (objednávky) ze strany prodávajícího, tj. v případě řádného uzavření kupní smlouvy, dojde k odepsání dané částky z účtu kupujícího a k připsání této částky ve prospěch prodávajícího (tímto je zaplacena kupní cena).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží (manipulační poplatek). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, potvrdí prodávající kupujícímu telefonicky či emailem cenu zboží a termín dodání.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná (a musí být zaplacena) před dodáním (odesláním) zboží (jako podmínka odeslání/dodání zboží); v případě platby platební kartou musí být částka odpovídající celé ceně zboží rezervována v době akceptace nabídky a v době dodání již zaplacena – připsána na účet prodávajícího (jako podmínka dodání zboží). Pokud by mělo dojít k pozdější splatnosti (tj. zejména až po dodání zboží), vyžaduje se individuální dohoda prodávajícího a kupujícího.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Dojde-li ke změně sazby DPH, je prodávající oprávněn účtovat sazbu DPH platnou k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

4.7. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží bez předchozího upozornění (změna ceny zboží však není možná v případě, že již je kupní smlouva uzavřena; pokud by ke změně ceny mělo dojít po okamžiku, kdy prodávající již obdržel od kupujícího objednávku, bude se tato změna považovat za protinávrh prodávajícího). Speciální akce platí jen do vyprodání - vyčerpání zásob, není-li u popisu zboží uvedeno jinak. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu, kterou zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.9. Prodávající je registrován v kolektivním systému REMA pro výkaznictví elektrozařízení a baterií/akumulátorů. Vysloužilé elektrozařízení a baterie/akumulátory zakoupené u naší společnosti zpětně jako odpad odebíráme. Recyklační příspěvek za elektrozařízení je vyčíslen zvlášť na každé faktuře.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující a prodávající jsou oprávněni od uzavřené kupní smlouvy odstoupit v případech vyplývajících ze zákona (zejména z OZ – tj. občanského zákoníku)) a v případech vyplývajících z těchto obchodních podmínek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3. Při převzetí zboží od přepravce (v okamžiku převzetí) je kupující povinen zkontrolovat nepoškozenost a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad, zejména poškození obalu (včetně současného poškození zboží), je toto kupující povinen okamžitě oznámit přepravci, jakož i prodávajícímu, a to prostřednictvím on-line reklamačního formuláře k tomu určenému, který je přístupný po přihlášení do uživatelského profilu v sekci Reklamace a také na internetové adrese: https://odonto.cz/odeslaneaktivityradky.aspx, včetně bližšího popisu poškození. V případě shledání porušení či poškození obalu nemusí kupující zásilku od přepravce převzít (o nepřevzetí je povinen neprodleně informovat prodávajícího, včetně bližšího popisu poškození), v opačném případě ztrácí nároky z vadného plnění (blíže ad čl. 7.1 písm. e/), neboť převzetím zboží (bez námitek) kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny výše uvedené podmínky a náležitosti, tj. mimo jiné, že obal nebyl poškozen či jinak narušen (a proto na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky resp. reklamací ve svém důsledku spojených s porušením obalu zásilky nemůže být a nebude brán zřetel).

6.4. Kupující je povinen nejpozději do 24 hod. od převzetí zboží od přepravce zkontrolovat nepoškozenost a neporušenost zboží (které mohlo být způsobeno přepravou) a v případě jakýchkoliv závad, zejména poškození či porušení zboží je toto kupující povinen ve stejné lhůtě (24 hod. od převzetí zboží od přepravce) oznámit prodávajícímu, a to prostřednictvím on-line reklamačního formuláře k tomu určenému, který je přístupný po přihlášení do uživatelského profilu v sekci Reklamace a také na internetové adrese: https://odonto.cz/odeslaneaktivityradky.aspx, včetně bližšího popisu poškození. V opačném případě ztrácí nároky z vadného plnění (blíže ad čl. 7.1 písm. e/).

6.5. Zboží označené „pouze osobní odběr“ je možné převzít pouze osobně v provozovně prodávajícího. Toto zboží nelze zaslat zásilkovou službou.

6.6. Je-li předmětem objednávky zboží, které vyžaduje zvláštní režim při manipulaci nebo uchování (např. uchování v chladu), je možný pouze osobní odběr v provozovně prodávajícího. Toto zboží nelze zaslat zásilkovou službou.

6.7. Informace o výši nákladů spojených s balením a dodáním zboží (manipulační poplatek) platí pouze pro doručování zboží v rámci České republiky. Při doručení do zahraničí platí ustanovení čl. 3.3, případně budou dodací podmínky (dopravné, balné) sjednány individuálně dohodou smluvních stran.

6.8. Expedice zboží, které je skladem, na dobírku či k osobnímu odběru, budou zpravidla realizovány do 48 hodin od uzavření smlouvy (od prodávajícím provedené akceptace objednávky). Jestliže konec této lhůty připadne na sobotu, neděli nebo na svátek, bude zpravidla expedováno první následující pracovní den. Není-li zboží na skladě u prodávajícího, bude zboží zpravidla expedováno v den následující po dni, kdy prodávající obdrží dané zboží od svého dodavatele. Objednávky jsou zpravidla expedovány v pořadí, ve kterém došly.

6.9. Zásilky budou odeslány tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu zpravidla ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky; nelze-li daný termín dodržet, bude o tom kupující v tomto termínu informován.

6.10. Prodávající má právo požadovat písemné potvrzení převzetí zboží kupující (zejména podpis dodacího listu nebo obdobného dokumentu).

6.11. Nebezpečí škody na věci (na zboží) přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem:
      a) převzetí zboží v případě „osobního“ odběru v provozovně prodávajícího,
      b) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího v případě odeslání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce.

6.12. Dostane-li se kupující do prodlení s převzetím zboží, přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci (na zboží) bez dalšího okamžikem nastalého prodlení kupujícího.

6.13. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

7. PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ (ODPOVĚDNOST ZA VADY), ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady; prodávající kupujícímu však neodpovídá (resp. kupujícímu nevzniknou práva z vadného plnění) za:

a) vady, které kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy resp. dodání (převzetí) (když tedy platí, že kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při uzavření smlouvy resp. dodání/převzetí/ zboží; to vše s výjimkou, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě),

b) vady, na které byl kupující prodávajícím upozorněn,

c) vady způsobené jeho obvyklým užíváním (obvyklým, přirozeným opotřebením),

d) vady způsobené neodborným zacházením, úpravami zboží, neodborně provedenými opravami, či jinými zásahy kupujícího nebo třetí osoby, jakož i zacházením v rozporu s pokyny, návodem,

e) pokud zásilku přijal poškozenou (s poškozeným obalem) a tuto skutečnost okamžitě (při převzetí zboží od přepravce) neoznámil přepravci a současně prodávajícímu (blíže ad čl. 6.3.) nebo pokud bylo zboží poškozeno či porušeno (v důsledku přepravy) a kupující tuto skutečnost neoznámil prodávajícímu do 24 hodin od převzetí zboží od přepravce (blíže ad čl. 6.4.)

7.2. Rozsah práv kupujícího z vadného plnění, způsob jejich uplatnění a související práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními o.z. (zejm. § 1914 až 1925, § 2099 až § 2112), není-li smluvními stranami sjednáno jinak.

7.3. Záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. OZ (tj. záruka vznikající prohlášením poskytovatele záruky, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění) prodávající pro kupní smlouvy (uzavřené na webovém rozhraní obchodu) v principu neposkytuje. Nicméně v případě, že je na obalu zboží, nebo v reklamě na toto zboží anebo ve speciálním - individuálním prohlášení prodávajícího na webových stránkách pro konkrétní druh (u jednotlivého) zboží uvedena záruční doba nebo doba použitelnosti zboží, platí, že prodávající poskytuje v tomto případě záruku za jakost (a to v délce takto uvedené).

7.4. I když prodávající záruku za jakost poskytne (ad čl. 7.3), pak kupující ztrácí práva ze záruky za jakost (není oprávněn uplatnit záruku za jakost a prodávající tak neodpovídá za vady věci), jestliže vady (poškození) jsou způsobeny:

a) nepřiměřenou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí,

b) zanedbáním běžné péče a údržby,

c) nedodržením podmínek pro skladování věci,

d) nedodržením povinnosti preventivní prohlídky věci 1x ročně prodávajícím nebo jím pověřenou osobou,

e) neodbornou montáží po okamžiku předání a převzetí věci,

f) užíváním věci v rozporu s pokyny prodávajícího či výrobce,

g) užíváním věci s jiným než výrobcem doporučeným zařízením, materiálem či příslušenstvím,

h) provedením nekvalifikované opravy nebo úpravy věci,

i) přírodními vlivy a vyšší mocí,

j) vlastním zaviněním kupujícího nebo cizím zaviněním po okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci;

7.5. Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na nefunkčnost přístroje, který je ovládán softwarem výrobce, způsobenou instalací jakýchkoliv dalších softwarů a aktualizací softwarů do počítače, na kterém je nainstalován ovládací software přístroje. V případě, že dojde k výměně nebo poškození hardwaru počítače, na kterém je naistalován software přístroje, pak nová instalace a konfigurace softwaru přístroje na nový nebo opravený hardware není součástí záručního servisu a může být objednána jako dodatečná placená služba.

7.6. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady (vytknutí vad), případně práva ze záruky za jakost (pokud se v souladu s čl. 7.3 poskytuje a není dána výluka z těchto úprav ad čl. 7.4. a 7.5.), uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Andělská 29, 779 00 Olomouc, nebo prostřednictvím on-line reklamačního formuláře k tomu určenému, který je přístupný po přihlášení do uživatelského profilu v sekci Reklamace a také na internetové adrese: https://odonto.cz/odeslaneaktivityradky.aspx, včetně uvedení bližšího popisu poškození. Prodávající má právo současně požadovat, aby mu kupující zboží (u kterého vytkl vadu) zaslal; kupující musí tomuto požadavku vyhovět.

7.7. U oprávněného vytknutí vad má kupující nárok na náhradu účelně a důvodně vynaložených nákladů spojených s vytknutím v nutné výši. U neoprávněného vytknutí vad má na totéž nárok prodávající.

7.8. To, co by kupujícímu náleželo (nebo náleží) z nároků z vad zboží nelze požadovat z titulu náhrady škody. Neodpovídá-li prodávající za vadu, resp. nenáleží-li s ohledem na ujednání smlouvy kupujícímu práva z vady zboží – nenáleží mu ani nárok na náhradu újmy (zejm. škody) způsobené takovou vadou; takového nároku se kupující výslovně vzdává.

7.9. Smluvní strany se dohodly, že se tímto smluvně omezuje rozsah odpovědnosti prodávajícího za újmu (škodu), která by kupujícímu vznikla nebo mohla vzniknout ze smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou, a to do maximální výše rovnající se sjednané kupní ceně zboží dle smlouvy.

7.10. Omezení újmy (škody) ad výše dle bodu 7.8. a 7.9. se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.5. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího jednostranně započíst jakoukoliv svoji pohledávku proti pohledávce prodávajícího vyplývající nebo související se smlouvou.

8.6. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit svá práva nebo povinnosti vůči prodávajícímu vyplývající nebo související se smlouvou (či smlouvu jako celek). Tato povinnost kupujícího trvá i po ukončení smlouvy. Tím není dotčeno případné právo smluvních stran využít k přepravě zboží třetích osob (dopravců).

9. VYŠŠÍ MOC

9.1. Odpovědnosti za porušení (nesplnění) povinností vyplývajících ze smlouvy nebo se smlouvou souvisejících, zejm. odpovědnosti za částečné nebo celkové neplnění závazků ze smlouvy a povinnosti k náhradě škody se prodávající zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (dále jen „Vyšší moc“). Za případy Vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, zabavení zboží (z moci úřední), embargo, zákaz transferu deviz, zákonný (či jiný úřední) zákaz činnosti, dodávek, výroby, provozu nebo jiného plnění, vztahující se k povinnostem prodávajícího dle smlouvy (či její části), nezaviněná regulace odběru elektrické energie, teroristický útok, hackerský útok apod.

9.2. V případě Vyšší moci je prodávající oprávněn pozastavit plnění svých povinností ze smlouvy, a to po dobu, po kterou trvají okolnosti Vyšší moci, a to, aniž by nastalo prodlení s plněním povinností vyplývajících ze smlouvy. Termín(y) plnění se pak posouvají o počet dní, po které trvala Vyšší moc.

9.3. Vyšší moc vylučuje (vedle nároku na náhradu škody) též nárok na uplatnění jakýchkoliv smluvních či zákonných sankcí, důsledků a odpovědností proti prodávajícímu.

9.4. Prodávající musí bez zbytečného odkladu oznámit kupujícímu překážku (Vyšší moc) a její důsledky pro svou způsobilost plnit. V případě trvání Vyšší moci po dobu delší než 1 (jeden) měsíc je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

9.5. Povinnosti kupujícího k řádnému plnění peněžitých závazků se nelze zprostit odkazem na Vyšší moc.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Prodávající se zavazuje, že pokud při své činnosti zpracovává osobní údaje, činí tak vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. Zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.b2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení; kupující může požádat, aby mu (nadále) nebyly zasílány informace a obchodní sdělení, přičemž prodávající je povinen tomuto požadavku vyhovět.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

10.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

• požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

• požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.9. Kupující může souhlasit, nebo nesouhlasit (dle své volby) se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasit, nebo nesouhlasit (dle své volby) se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně, nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních resp. přepravních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2. Zpráva je doručena:

• v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních resp. přepravních služeb převzetím zásilky adresátem (přičemž platí ustanovení §573 OZ),

• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních resp. přepravních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

• v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních resp. přepravních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních resp. přepravních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12. OSTATNÍ A ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tyto obchodní podmínky platí výhradně pro prodej zboží prostřednictvím internetové adresy: www.odonto.cz (tj. prostřednictvím webového rozhraní obchodu resp. webové stránky); naopak neplatí pro jiné obchodní případy (zejména smlouvy uzavírané jinak, než distančním způsobem).

12.2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí výhradně příslušnými právními předpisy právního řádu České republiky (zejména OZ – tj. občanským zákoníkem). Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.3. Smluvní strany si potvrzují, že vstupují do smluvního vztahu – uzavírají smlouvu – v rovném postavení, žádná ze smluvních stran nemá postavení slabší strany.

12.4. Pro právní vztahy z prodeje zboží prostřednictvím internetové adresy: www.odonto.cz (tj. prostřednictvím webového rozhraní obchodu resp. webové stránky) platí, že:

a) Aplikace § 1799 a § 1800 OZ se zcela vylučuje (postupem a ve smyslu § 1801 OZ),

b) na závazek mezi prodávajícím a kupujícím se (mimo jiné) nepoužijí ustanovení § 2158 až § 2174 OZ,

c) kupující na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ, přebírá nebezpečí změny okolností,

d) zcela se vylučuje ustanovení o neúměrném zkrácení (dle § 1793 OZ). Smluvní strany se vzdávají práv z neúměrného zkrácení (dle § 1793 OZ),

e) aplikace § 1980 OZ se vylučuje. Aplikovat jej lze pouze v případě, že kupující prodávajícímu písemně (výslovně) před uzavřením smlouvy sdělí, že nemá na opožděném plnění zájem a prodávající tuto skutečnost písemně (výslovně) před uzavřením smlouvy akceptuje,

f) ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem pro rozhodování sporů (příp. jiných věcí) vyplývajících ze závazku (právního vztahu) založeného kupní smlouvou bude Okresní soud v Olomouci (bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu), příp. Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (bude-li dána věcná příslušnost krajského soudu).

12.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a dále je prodávající Státním ústavem pro kontrolu léčiv registrován jako osoba zacházející se zdravotními prostředky, reg. č. 041523, s vymezenou činností: distributor obecných zdravotnických prostředků a osoba provádějící servis obecných zdravotnických prostředků. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad a kontrolu prodávajícího, jako osoby zacházející se zdravotními prostředky, provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv.

12.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.8. Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování Andělská 29, 779 00 Olomouc,
adresa elektronické pošty info@odonto.cz,
telefon 585 757 200, 201,
ID datové schránky: 9buzekg

12.9. Prodávající má právo tyto obchodní podmínky průběžně měnit či doplňovat. Tím však nejsou a nebudou dotčeny smlouvy vzniklé a uzavřené dle předchozího znění (verze) obchodních podmínek.

12.10. Kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, potvrzuje, že si jejich znění důkladně přečetl, tomuto obsahu zcela rozumí a nemá proti němu žádné výhrady. Vzhledem k tomu se zavazuje, že se jimi bude plně řídit.

12.11. Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího: https://www.odonto.cz.

12.12. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti (platí ode) dne 17. 01. 2024.

V Olomouci dne 17. 01. 2024.